Regulamin Portalu "Każdy z nas"

Regulamin portalu „Każdy z nas”

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego Każdy z nas.

1. Definicje:

a. "Portal" - portal internetowy "Każdy z nas" pod adresem www.kazdyznas.pl oraz www.każdyznas.pl

b. "Regulamin" – niniejszy regulamin

c. "Administrator” - Maciej Szymański, 31-514 Kraków, ul. Beliny-Prażmowskiego 33/10

d. "Forum" - forum Portalu

e. "Użytkownik" - każdy użytkownik publicznej sieci Internet korzystający z Portalu

f. "Zarejestrowany Użytkownik" - użytkownik Portalu posiadający na nim swoje konto

h. „Niezapominajki” – funkcja Portalu przeznaczony do upamiętniania osób zmarłych

i. „Profil” – strona „Niezapominajki” poświęcona zmarłej osobie

k. „Mail w zaświaty” – funkcja Portalu umożliwiająca wykorzystywanie narzędzi znanych z poczty elektronicznej do formułowania myśli adresowanych do osób zmarłych.

l. „Album wspomnień” – funkcja Portalu umożliwiająca tworzenie albumów zdjęć cyfrowych.

m. „Pamiętnik” – funkcja portalu umożliwiająca tworzenie i zapisywanie własnych notatek

n. „Pudełko wspomnień” – dział Portalu zawierający funkcje: Album wspomnień, Mail w zaświaty, Niezapominajki i Pamiętnik

2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu.

3. Dostęp do Portalu posiadają wszyscy Użytkownicy. Użytkownicy mogą odczytywać wpisy na  Forum oraz umieszczać komentarze pod artykułami na Portalu. Zarejestrowani Użytkownicy mogą korzystać też z Pudełka wspomnień, na zasadach określonych w punktach  20 i 21 Regulaminu, oraz dokonywać wpisów na Forum.

4. W celu założenia konta na Portalu niezbędne jest podanie adresu e-mail Użytkownika. Zarejestrowany Użytkownik opcjonalnie może podać inne swoje dane: płeć, imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania. 

5. Zarejestrowani Użytkownicy są identyfikowani za pomocą zarezerwowanych dla nich loginów (nicków), z zastrzeżeniem, iż żaden Zarejestrowany Użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarne, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu (nicka) innego Zarejestrowanego Użytkownika.

6. Każdy Zarejestrowany Użytkownik Portalu może publikować dowolne treści na Forum oraz w komentarzach pod artykułami. Treści publikowane na Forum oraz w komentarzach pod artykułami nie są weryfikowane przez Administratora przed ich publikacją pod kątem ich prawdziwości, rzetelności oraz zgodności z Regulaminem i przepisami prawa.

7. Treści umieszczane przez Zarejestrowanych Użytkowników na Portalu będą oznaczone loginem Zarejestrowanego Użytkownika.

8. Użytkownicy udostępniający treści na Forum, w komentarzach pod artykułami, rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

9. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, stanowiące utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udzielają Administratorowi licencji niewyłącznej w zakresie publikacji tych treści na Portalu oraz wyrażają zgodę na ich redagowanie. Zarejestrowani Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu utwory osób trzecich muszą być uprawnione do udzielania dalszych licencji.

10. Użytkownicy udostępniający na Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Zarejestrowani Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, bez zgody uprawnionych podmiotów.

11. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników na Portalu, na Forum i w komentarzach pod artykułami, treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na Portalu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, wulgarne oraz społecznie niewłaściwe,

12. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników na Portalu, w tym na Forum i w komentarzach pod artykułami:

a. przekazów reklamowych;

b. wszelkich materiałów naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności naruszające prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich,  w tym dobra osobiste osób zmarłych.

13. Użytkownik może korzystać z utworów udostępnionych na stronach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

14. Administrator zastrzega sobie prawo do:

a. usuwania treści, o których mowa w pkt. 12 i 13 Regulaminu;

b. blokowania kont Zarejestrowanych Użytkowników w przypadku naruszania w sposób notoryczny postanowień pkt. 3, 12 i 13 Regulaminu, poprzez usunięcie konta Zarejestrowanego Użytkownika, zablokowanie dostępu do Portalu poprzez blokadę danego adresu IP lub blokadę loginu Zarejestrowanego Użytkownika;

c. usuwania treści nienaruszającej Regulaminu, a która to treść została umieszczona pod usuniętymi artykułami naruszającymi Regulamin lub w usuniętych wątkach/tematach na Forum zainicjowanych wpisem naruszającym Regulamin.

15. Przyjęty na Portalu wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

16. Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników zgromadzone przez Administratora będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z Portalu (w tym do identyfikowania Zarejestrowanych Użytkowników przez innych Użytkowników) oraz w celu kontaktowania się przez Administratora z Zarejestrowanymi Użytkownikami w związku z działalnością Portalu, m.in. poprzez wysyłanie maili na adresy podane przez Zarejestrowanych Użytkowników. Administrator nie będzie udostępniał, przekazywał, sprzedawał ani użyczał zgromadzonych danych Zarejestrowanych Użytkowników Portalu żadnym podmiotom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na wyraźne życzenie Zarejestrowanego Użytkownika, którego dane dotyczą, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

17. Korzystanie z Maili w zaświaty regulują poniższe zasady.

a. Idea Maila w zaświaty polega na tym, że osoba, która korzysta z tej funkcji Portalu, robi to w przekonaniu, że wysyłając w ten sposób treści kieruje je do osoby zmarłej.  

b. W praktyce oznacza to, że wiadomość wysłana na adres utworzony za pomocą Maila w zaświaty z jakiegokolwiek urządzenia podłączonego do internetu, w tym przy użyciu funkcji Portalu Mail w zaświaty, jest zapisywana  na serwerze, na którym działa Portal,  i nie jest kierowana dalej.

c. Treść Maili w zaświaty tworzonych z wykorzystaniem adresu sformułowanego samodzielnie przez Zarejestrowanego użytkownika w dziale Mail w zaświaty, jest szyfrowana w sposób uniemożliwiający ich odczytanie przez osoby niepowołane, w tym przez Administratora. Dostęp  do nich ma wyłącznie Zarejestrowany użytkownik, posługujący się hasłem.

18. Korzystanie z Albumów wspomnień i Pamiętników oraz Niezapominajek regulują poniższe zasady.

a.  Tworzenie Albumów wspomnień, Pamiętników i Niezapominajek jest dostępne dla Zarejestrowanych użytkowników.

b.  Zawartość Albumów wspomnień, Pamiętników i Niezapominajek tworzonych samodzielnie przez Zarejestrowanego użytkownika jest szyfrowana w sposób uniemożliwiający ich odczytanie przez osoby niepowołane, w tym przez Administratora. Dostęp  do nich ma wyłącznie Zarejestrowany użytkownik, posługujący się hasłem.

c.  Łączna pojemność plików zdjęć umieszczonych na Portalu przez jednego Zarejestrowanego użytkownika nie może przekroczyć 10 MB.

19. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

20. Utrzymanie Portalu finansuje Fundacja Każdy z nas wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział KRS Sądu Rejonowego w Białymstoku pod nr 0000413971, NIP: 542-322-44-59, REGON:200685173, adres do korespondencji: 31-463 Kraków, ul. Raciborskiego 9/1. Kontakt: www.fundacja.kazdyznas.pl